Page 12 of 12

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

Posted: 2013-Jun-01 14:36
by medziotojas
medzioklis wrote:Kokia tvarka norint atsikratyti ginklo.
A ka :shock: Virgi, baigei medžioklio karjierą ? Ar tik nori ginklą utilizuoti ?

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

Posted: 2013-Jun-03 12:25
by medzioklis
Ne nebaigiau. Imoneje yra dujinis pistoletas.Iki2014 metu reikia juo atsikratyti nes niekas nenori imti atsakomybes ant saves si ginkla uzregistravus

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

Posted: 2013-Jun-06 15:36
by medziotojas
Dėl leidimų ginklams bus galima kreiptis internetu


2013 m. birželio 6 d.


Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas vyk­do pro­jek­tą, ku­ris su­teiks ga­li­my­bę elekt­ro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis pa­teik­ti pra­šy­mus dėl lei­di­mų gink­lams, pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nėms, as­mens ir tur­to sau­gos veik­lai.

Pla­nuo­ja­ma, kad nau­ja elekt­ro­ni­ne pa­slau­ga bus ga­li­ma nau­do­tis nuo 2013 m. ru­dens.

Šiuo me­tu sėk­min­gai baig­tas pro­gra­mi­nės įran­gos su­kū­ri­mo pa­slau­gų ana­li­zės ir struk­tū­ros pa­ren­gi­mo eta­pas. In­ten­sy­viai vyk­do­mi in­for­ma­ci­nės sis­te­mos pro­jek­ta­vi­mo ir kū­ri­mo (pro­gra­ma­vi­mo) dar­bai.

Pa­bai­gus in­for­ma­ci­nės sis­te­mos pro­gra­ma­vi­mo ir kū­ri­mo dar­bus, bus at­lie­ka­mas sis­te­mos tes­ta­vi­mas, pro­gra­mi­nės įran­gos įdie­gi­mas tes­ti­nė­je ap­lin­ko­je ir ban­do­mo­ji eksp­lo­ta­ci­ja. In­for­ma­ci­nės sis­te­mos nau­do­to­jams bus su­reng­ti mo­ky­mai.

Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, elekt­ro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis iden­ti­fi­kuo­tiems fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims bus su­teik­ta ga­li­my­bė elekt­ro­ni­niu bū­du per­žiū­rė­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo ad­mi­nist­ra­ci­nius tei­sės pa­žei­di­mus, ku­riuos re­gist­ruo­ja po­li­ci­ja, taip pat pa­teik­ti pra­šy­mus dėl lei­di­mų įsi­gy­ti, lai­ky­ti ar ne­šio­tis gink­lus, li­cen­ci­jų vers­tis veik­la, su­si­ju­sia su gink­lais, ci­vi­li­nė­mis pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nė­mis ar as­mens ir tur­to sau­ga, lei­di­mų lai­ky­ti ci­vi­li­nes pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes.

Nu­ma­to­ma, kad as­me­nys dėl lei­di­mų gink­lams, li­cen­ci­jų ir ki­tų do­ku­men­tų iš­da­vi­mo į po­li­ci­jos įstai­gą tu­rės at­vyk­ti tik vie­ną kar­tą – at­siim­ti do­ku­men­to.

To­kios sis­te­mos su­kū­ri­mas leis at­si­sa­ky­ti po­pie­ri­nių lei­di­mų įsi­gy­ti gink­lus iš­da­vi­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos nuo­la­ti­niams gy­ven­to­jams ir Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įre­gist­ruo­tiems ju­ri­di­niams as­me­nims.

Dėl to pa­gei­dau­jan­tie­ms įsi­gy­ti šau­na­mų­jų gink­lų iš vi­so ne­rei­kės vyk­ti į po­li­ci­jos įstai­gą dėl lei­di­mo įsi­gy­ti gink­lus iš­da­vi­mo. Tei­sę įsi­gy­ti gink­lus su­teiks lei­di­mas lai­ky­ti gink­lus, ku­ris šiuo me­tu iš­duo­da­mas pen­ke­riems me­tams ir su­tei­kia tei­sę tik juos lai­ky­ti.

Nu­ma­to­ma, kad, įdie­gus nau­ją elekt­ro­ni­nę pa­slau­gą ir pa­kei­tus su­si­ju­sius tei­sės ak­tus, lei­di­me lai­ky­ti gink­lus bus nu­ro­dy­ta, ko­kių rū­šių gink­lus lei­džia­ma įsi­gy­ti as­me­niui, neį­ra­šant iš­sa­mių gink­lo duo­me­nų. Tai da­rys po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, at­li­kę rei­kia­mus as­mens pa­tik­ri­ni­mus.

As­muo, pa­gei­dau­jan­tis įsi­gy­ti gink­lą, pri­va­lės pa­teik­ti gink­lais pre­kiau­jan­tiems su­bjek­tams lei­di­mą lai­ky­ti gink­lus. Tuo tar­pu gink­lais pre­kiau­jan­tis su­bjek­tas, prieš par­duo­da­mas gink­lą, pri­va­lės iš po­li­ci­jos elekt­ro­ni­nių pa­slau­gų sis­te­mos gau­ti pa­tvir­ti­ni­mą, kad as­muo tu­ri tei­sę įsi­gy­ti pa­gei­dau­ja­mą gink­lą.

Po­li­ci­jos įstai­gos gink­lus re­gist­ruos Gink­lų re­gist­re pa­gal su­bjek­tų, pre­kiau­jan­čių gink­lais, elekt­ro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją.

As­me­niui, pa­gei­dau­jan­čiam už­re­gist­ruo­ti gink­lą, ne­rei­kės vyk­ti į po­li­ci­jos įstai­gą dėl gink­lo re­gist­ra­vi­mo. Gink­lais pre­kiau­jan­tiems su­bjek­tams taip pat bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė in­for­ma­ci­ją apie įvež­tus, iš­vež­tus gink­lus pa­teik­ti elekt­ro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

Posted: 2013-Sep-24 10:21
by medziotojas
Registruoti ginklus bus galima internetu


lzinios.lt
2013-09-23

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas pra­ne­ša, kad nuo rug­sė­jo 30 d. fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys tu­rės ga­li­my­bę pra­šy­mus dėl po­li­ci­jos iš­duo­da­mų li­cen­ci­jų, lei­di­mų gink­lams, ap­sau­gos dar­buo­to­jų pa­žy­mė­ji­mų, ki­tų do­ku­men­tų, su­si­ju­sių su gink­lais, pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nė­mis, as­mens ir tur­to sau­ga, pa­teik­ti elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Šiam tiks­lui įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Vie­šo­sios po­li­ci­jos pa­slau­gos „Pra­ne­ši­mų po­li­ci­jai tei­ki­mas" per­kė­li­mas į elek­tro­ni­nę erd­vę".

Pro­jek­to va­do­vas T. Stan­ke­vi­čius pa­sa­ko­ja apie įgy­ven­din­to pro­jek­to pri­va­lu­mus: „Pra­šy­mus dėl lei­di­mų gink­lams, pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nėms ir as­mens ir tur­to sau­gos veik­lai iš­da­vi­mo ir ki­tas rei­ka­lin­gas do­ku­men­tų for­mas fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys ga­lės pa­teik­ti tie­siog iš na­mų, dar­bo ar vie­šų­jų in­ter­ne­to prie­igos taš­kų. Po­li­ci­jos įstai­ga, iš­nag­ri­nė­ju­si pra­šy­mą ir pri­ėmu­si spren­di­mą, as­me­niui at­sa­ky­mą dėl lei­di­mo taip pat pa­teiks per Po­li­ci­jos elek­tro­ni­nių pa­slau­gų sis­te­mą. Be to, sis­te­ma au­to­ma­ti­niu bū­du teiks as­me­nims in­for­ma­ci­ją apie pa­slau­gos vyk­dy­mą, pro­ce­sus, rei­ka­la­vi­mus, ter­mi­nus, pri­im­tus spren­di­mus. Ma­no­me, kad po­li­ci­jos dar­bas, įdie­gus šią sis­te­mą, taps efek­ty­ves­nis, o dėl pa­slau­gų vie­šu­mo ir skaid­res­nis."

Gy­ven­to­jai sve­tai­nė­je www.epo­li­ci­ja.lt tu­rės ga­li­my­bę per­žiū­rė­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo ad­mi­nis­tra­ci­nius tei­sės pa­žei­di­mus, ku­riuos re­gis­truo­ja po­li­ci­ja, taip pat in­for­ma­ci­ją apie po­li­ci­jos as­me­niui iš­duo­tus lei­di­mus lai­ky­ti (ne­šio­tis) gink­lus, li­cen­ci­jas vers­tis veik­la, su­si­ju­sia su gink­lais, ci­vi­li­nė­mis pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nė­mis ar as­mens ir tur­to sau­ga, lei­di­mus lai­ky­ti ci­vi­li­nes pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes bei ap­sau­gos dar­buo­to­jų pa­žy­mė­ji­mus, pa­teik­ti su šia veik­la su­si­ju­sius pra­šy­mus. As­me­nys dėl lei­di­mų gink­lams, li­cen­ci­jų ir ki­tų do­ku­men­tų iš­da­vi­mo į po­li­ci­jos įstai­gą tu­rės at­vyk­ti tik vie­ną kar­tą - at­siim­ti do­ku­men­to.

„Su­kur­ta sis­te­ma su­da­rys są­ly­gas at­si­sa­ky­ti po­pie­ri­nių lei­di­mų įsi­gy­ti gink­lus iš­da­vi­mo. Dėl to įmo­nėms ir gy­ven­to­jams, ku­rie tu­ri ga­lio­jan­čius lei­di­mus lai­ky­ti gink­lus ir pa­gei­dau­jan­tiems įsi­gy­ti šau­na­mų­jų gink­lų, iš vi­so ne­rei­kės vyk­ti į po­li­ci­jos įstai­gą. Tei­sę įsi­gy­ti gink­lus su­teiks lei­di­mas lai­ky­ti gink­lus. Lei­di­me lai­ky­ti gink­lus bus nu­ro­do­ma, ko­kių rū­šių gink­lus lei­džia­ma įsi­gy­ti fi­zi­niam ar ju­ri­di­niam as­me­niui. As­muo, pa­gei­dau­jan­tis įsi­gy­ti gink­lą, pri­va­lės šį lei­di­mą pa­teik­ti gink­lų par­duo­tu­vei, ku­ri prieš par­duo­da­ma gink­lą, pri­va­lės iš po­li­ci­jos elek­tro­ni­nių pa­slau­gų sis­te­mos gau­ti pa­tvir­ti­ni­mą, kad as­muo tu­ri tei­sę įsi­gy­ti pa­gei­dau­ja­mą gink­lą. Par­da­vęs gink­lą, gink­lais pre­kiau­jan­tis su­bjek­tas per Po­li­ci­jos elek­tro­ni­nių pa­slau­gų sis­te­mą po­li­ci­jai pa­teiks par­duo­to gink­lo duo­me­nis, to­dėl gy­ven­to­jui ne­rei­kės vyk­ti į po­li­ci­jos įstai­gą re­gis­truo­ti gink­lo. Po­li­ci­ja gink­lus re­gis­truos pa­gal gink­lų par­duo­tu­vių pa­teik­tus duo­me­nis", - sa­ko pro­jek­to va­do­vo pa­va­duo­to­jas A. Čiu­pa­la.

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

Posted: 2013-Sep-28 09:18
by SnIt
Sveiki,

Įstatyme ir generalinio komisaro įsakyme dėl ginklų išdavimo yra numatyta kad egzamino savyginai nebūtina laikyti, specialaus statuso subjektų darbuotojams kurie turi išlaikę vidaus tarka patvirtintus egzaminus dėlginklo laikymo ir naudojimo. Gal paskutiniu metu kas nors iš karių savanorių (ne PKT) pasinaudojo šia galimybe? gal kasžino plačiau visas sąlygas.

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

Posted: 2022-Oct-18 10:00
by goras
Sveiki,

o jei aš registruoju antrą ginklą (pirmas lygiavamzdis, o dabar noriu karabiną registruoti), tai ar reikės nuvežti ir lygiavamzdį? Ir kokių dokumentų reikia antram ginklui?

Ačiū

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

Posted: 2022-Oct-18 15:00
by medziotojas
Ginklą registruoja parduotuvės ir perduoda info į policiją. Jokių ginklų vežtis į VPK nereik :pardon:

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

Posted: 2023-Mar-31 13:12
by medziotojas
Keičiasi leidimų laikyti ginklą išdavimo tvarka
2023 m. balandžio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimams, asmenims bus išduodami elektroniniai leidimai laikyti ar nešiotis ginklus bei apsaugos darbuotojo pažymėjimus, informuoja Policijos departamentas.

Asmenims, pateikusiems reikiamus dokumentus leidimai ir pažymėjimai bus išduodami duomenis įrašant į Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą. Todėl nebereiks gaišti laiko, dokumento atsiėmimui, be to nereiks nešiotis kartu su savimi išduoto dokumento. Atitinkamai, kaip ir asmenims, kuriems yra išduoti popieriniai leidimai laikyti ar nešiotis ginklus bei apsaugos darbuotojo pažymėjimai, neprivalės jų nešiotis su savimi. Gabenant ar nešiojantis ginklus bus privaloma turėti asmens dokumentą ir ginklo pažymėjimą.

Asmenims, pateikusiems reikiamus dokumentus leidimai ir pažymėjimai bus išduodami duomenis įrašant į Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą. Todėl nebereiks gaišti laiko, dokumento atsiėmimui, be to nereiks nešiotis kartu su savimi išduoto dokumento. Atitinkamai, kaip ir asmenims, kuriems yra išduoti popieriniai leidimai laikyti ar nešiotis ginklus bei apsaugos darbuotojo pažymėjimai, neprivalės jų nešiotis su savimi. Gabenant ar nešiojantis ginklus bus privaloma turėti asmens dokumentą ir ginklo pažymėjimą.

Pažymėtina, kad asmenys (pvz., medžioklės vadovai, sporto varžybų organizatoriai) leidimo laikyti ar leidimo nešiotis ginklus galiojimą gali pasitikrinti portale www.epolicija.lt elektroninių paslaugų skiltyje pasirinkę paslaugą „Licencijų ir leidimų galiojimo tikrinimas“.

Su ginklų išdavimu, laikymu, gabenimu susijusias e-paslaugas galite rasti: https://www.epolicija.lt/eservice/physical