Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18019
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: A L U S +

2015-Lie-06 21:37

alus1.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18019
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: A L U S +

2015-Rgp-24 15:03

alio.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18019
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: A L U S +

2015-Rgs-02 14:01

Ati­da­ry­ta „Alaus smuk­lė“ kvie­čia pa­ra­gau­ti ke­lių rū­šių pils­to­mo alaus


Li­na MOTUŽIENĖ
2015-09-01
pzinios.lt


Nuo šiol Plun­gė­je alaus mė­gė­jai tu­rės kur įsi­gy­ti ge­ro, ko­ky­biš­ko ir vi­sa­da švie­žio alaus – sa­vai­tės pra­džio­je tur­gaus pa­vil­jo­ne du­ris at­vė­rė „Alaus smuk­lė“. Be „Švy­tu­rio Eks­tra“, Rin­kuš­kių „Pro­gi­nio“ ir „Alaus ke­lio“, čia pre­kiau­ja­ma spar­čiai iš­po­pu­lia­rė­ju­siu, nuo­sta­baus sko­nio tam­siu bel­giš­ku alu­mi „Grim­ber­gen Dub­bel“.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį tik bai­gus mon­tuo­ti įran­gą, žmo­nės jau ėjo, smal­sa­vo, ka­da pra­dė­si­dės „veik­la“. Pa­na­šu, kad Plun­gė­je pils­to­mu alu­mi pre­kiau­jan­čio ba­ro se­niai rei­kė­jo.
Ne­di­de­lia­me, sko­nin­gai įreng­ta­me ba­re klien­tus pa­si­tin­ka ir apie alų vis­ką pa­pa­sa­ko­ja bar­me­nas Ka­zys Si­ma­naus­kas, bi­čiu­lių va­di­na­mas tie­siog Si­mu. Prie ba­ro dir­ban­tis vy­ras mik­liai pils­to alų, po­ri­na apie skir­tin­gas šio gė­ri­mo rū­šis, o abe­jo­jan­čius, ku­rį alų ge­riau pirk­ti, pa­ra­gi­na tie­siog čia pat pri­sės­ti, pa­ra­gau­ti ir ap­si­spręs­ti – tam pa­sta­ty­ti trys sta­liu­kai su kė­dė­mis. Ga­li­ma iš­lenk­ti ir ma­žą bo­ka­liu­ką, ir di­de­lį. Ga­li­ma pri­si­kąs­ti ir kep­tos Bir­žų duo­ne­lės.
„Alaus smuk­lė­je“ šian­dien pre­kiau­ja­ma ke­tu­rių rū­šių iš sta­ti­nių pils­to­mu alu­mi,ku­ris vi­sa­da bus švie­žias, ati­da­ry­ta sta­ti­nė il­giau sa­vai­tės čia ne­lai­ko­ma. Iš­si­ne­ši­mui alus pils­to­mas į vie­no lit­ro tal­pos plas­ti­ki­nius bu­te­lius.
„Švy­tu­rio“ alaus da­ryk­los „Eks­tra“ alus – di­džiu­lį po­pu­lia­ru­mą pel­nęs dėl su­ba­lan­suo­to sko­nio in­ten­sy­vu­mo ir leng­vu­mo, ku­rį pa­gy­vi­na vos jun­ta­mas apy­nių kar­tu­mas. Tam­sus bel­giš­kas „Grim­ber­gen Dub­bel“ – ypač iš­raiš­kin­gas alus, pa­si­žy­min­tis pa­slėp­tu al­ko­ho­lio stip­ru­mu, gan sal­daus (vai­sių ar­ba ka­ra­me­lės) sko­nio su sa­lyk­lo prie­sko­niu. Be­je, „Alaus smuk­lė­je“ šis alus pi­giau­sias vi­so­je Že­mai­ti­jo­je! Rin­kuš­kių „Alaus ke­lias“ – au­ten­tiš­kas Bir­žų kraš­to alus, il­gai bran­din­tas, sod­raus sa­lyk­lo sko­nio, su tvir­ta pu­ta, šiek tiek jau­čia­mu mie­žių sa­lyk­lo sal­du­mu ir ge­rai de­ran­čiu kil­min­gų aro­ma­ti­nių apy­nių aro­ma­tu. Rin­kuš­kių „Pro­gi­nis“ – aro­ma­tin­gas La­ger ti­po alus, ku­rį ra­gau­jant jun­ta­mas leng­vas sal­du­mas, nors sko­ny­je vy­rau­ja sub­ti­lus kar­tu­mas.

At­si­žvel­giant į klien­tų pa­gei­da­vi­mus, at­ei­ty­je „Alaus smuk­lė“ gal­būt pa­siū­lys ir dau­giau alaus rū­šių. Be­je, ne­tru­kus bus pre­kiau­ja­ma ir Bir­žie­čių gi­ra.
Be pils­to­mo alaus, šia­me ba­re ga­li­ma įsi­gy­ti ir bu­te­liuo­se par­duo­da­mo alaus. Tie­sa, ne vi­sai įpras­to. Tai „Švy­tu­rio“ da­ryk­lai pri­klau­san­čių „Rau­do­nų ply­tų alaus dirb­tu­vių“ alus, iš­si­ski­rian­tis įdo­mio­mis alaus rū­ši­mis. „Alaus smuk­lė“ siū­lo pa­ra­gau­ti alaus „Un­gu­rio ko­jos“, „Bė­gan­ti ko­pa“, „Ne­ži­no­mas kran­tas“ ir ki­to­kių pa­va­di­ni­mų alaus, ku­rio nė­ra par­duo­tu­vė­se. Taip pat nau­ja­sis alaus ba­ras siū­lo dvie­jų rū­šių sid­ro bu­te­liuo­se „So­mers­by“ ir va­di­na­mojo su­ve­ny­ri­nio alaus – rin­ki­nių su tau­re ar iš­skir­ti­nio, vie­no lit­ro tal­pos „Sam­ba­rių“ alaus.
„Alaus smuk­lė“ įsi­kū­ru­si Plun­gės tur­gaus pa­vil­jo­ne, Lais­vės g. 5. Dir­ba kas­dien, nuo 10 iki 22 val.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18019
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: A L U S +

2015-Rgs-13 20:08

Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18019
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: A L U S +

2015-Rgs-27 07:41

alus.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18019
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: A L U S +

2016-Kov-29 21:19

Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
šatas
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 959
Užsiregistravo: 2008-Geg-12 18:26

Re: A L U S +

2016-Kov-30 08:50

:lol: :lol: :lol:

Vartotojo avataras
šatas
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 959
Užsiregistravo: 2008-Geg-12 18:26

Re: A L U S +

2016-Bal-19 16:24

žvierienos kepsneliai,keptos bulbikės,ir pakuotė alaus :D ,kas gali būti geriau išeiginę diena :beer: :beer: :beer:

Vartotojo avataras
30-06
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 2070
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 20:49
Miestas: Vilnius

Re: A L U S +

2016-Bal-19 21:31

šatas rašė:žvierienos kepsneliai,keptos bulbikės,ir pakuotė alaus :D ,kas gali būti geriau išeiginę diena :beer: :beer: :beer:
............dvi pakuotes alaus :pardon: :oops:
Geras veterinorius visad gali padeti blogam sokejui
Neaiskinkit ka turiu daryti,ir as nesakysiu kur turite eiti

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18019
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: A L U S +

2016-Bal-24 08:19

devocka.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18019
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: A L U S +

2016-Bir-04 07:10

alus.png
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18019
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: A L U S +

2016-Bir-05 23:20

alus.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18019
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: A L U S +

2016-Bir-06 21:53

aaaaaaaaaaaaaaa.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18019
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: A L U S +

2016-Bir-24 11:07

buk.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18019
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: A L U S +

2016-Bir-30 16:05

Nuo rudens visi perkantieji alkoholi turės pateikti asmens dokumentą...

Artūras Orlauskas

Taip pat:

1. Teigiamą charakteristiką iš darbovietės.
2. Asmenų, kurie planuoja kartu gerti dokumentų kopijas.
3. Pažymą iš seniūnijos apie dalyvavimą talkose .
4.Gydytojo pažymą apie skrandžio turį .
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Grįžti į

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 4 ir 0 svečių