Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smilies
:) :( :D :lol: :ROFL: :cool: :Yahoo!: :x :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :o :shock: :crazy: %) :P :Rose: :Search: =@ :Bravo: :good: :bad: :sorry: :pardon: :beer: :no: :friends: O:-)
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by medziotojas » 2023-Mar-31 13:12

Keičiasi leidimų laikyti ginklą išdavimo tvarka
2023 m. balandžio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimams, asmenims bus išduodami elektroniniai leidimai laikyti ar nešiotis ginklus bei apsaugos darbuotojo pažymėjimus, informuoja Policijos departamentas.

Asmenims, pateikusiems reikiamus dokumentus leidimai ir pažymėjimai bus išduodami duomenis įrašant į Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą. Todėl nebereiks gaišti laiko, dokumento atsiėmimui, be to nereiks nešiotis kartu su savimi išduoto dokumento. Atitinkamai, kaip ir asmenims, kuriems yra išduoti popieriniai leidimai laikyti ar nešiotis ginklus bei apsaugos darbuotojo pažymėjimai, neprivalės jų nešiotis su savimi. Gabenant ar nešiojantis ginklus bus privaloma turėti asmens dokumentą ir ginklo pažymėjimą.

Asmenims, pateikusiems reikiamus dokumentus leidimai ir pažymėjimai bus išduodami duomenis įrašant į Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą. Todėl nebereiks gaišti laiko, dokumento atsiėmimui, be to nereiks nešiotis kartu su savimi išduoto dokumento. Atitinkamai, kaip ir asmenims, kuriems yra išduoti popieriniai leidimai laikyti ar nešiotis ginklus bei apsaugos darbuotojo pažymėjimai, neprivalės jų nešiotis su savimi. Gabenant ar nešiojantis ginklus bus privaloma turėti asmens dokumentą ir ginklo pažymėjimą.

Pažymėtina, kad asmenys (pvz., medžioklės vadovai, sporto varžybų organizatoriai) leidimo laikyti ar leidimo nešiotis ginklus galiojimą gali pasitikrinti portale www.epolicija.lt elektroninių paslaugų skiltyje pasirinkę paslaugą „Licencijų ir leidimų galiojimo tikrinimas“.

Su ginklų išdavimu, laikymu, gabenimu susijusias e-paslaugas galite rasti: https://www.epolicija.lt/eservice/physical

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by medziotojas » 2022-Oct-18 15:00

Ginklą registruoja parduotuvės ir perduoda info į policiją. Jokių ginklų vežtis į VPK nereik :pardon:

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by goras » 2022-Oct-18 10:00

Sveiki,

o jei aš registruoju antrą ginklą (pirmas lygiavamzdis, o dabar noriu karabiną registruoti), tai ar reikės nuvežti ir lygiavamzdį? Ir kokių dokumentų reikia antram ginklui?

Ačiū

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by SnIt » 2013-Sep-28 09:18

Sveiki,

Įstatyme ir generalinio komisaro įsakyme dėl ginklų išdavimo yra numatyta kad egzamino savyginai nebūtina laikyti, specialaus statuso subjektų darbuotojams kurie turi išlaikę vidaus tarka patvirtintus egzaminus dėlginklo laikymo ir naudojimo. Gal paskutiniu metu kas nors iš karių savanorių (ne PKT) pasinaudojo šia galimybe? gal kasžino plačiau visas sąlygas.

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by medziotojas » 2013-Sep-24 10:21

Registruoti ginklus bus galima internetu


lzinios.lt
2013-09-23

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas pra­ne­ša, kad nuo rug­sė­jo 30 d. fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys tu­rės ga­li­my­bę pra­šy­mus dėl po­li­ci­jos iš­duo­da­mų li­cen­ci­jų, lei­di­mų gink­lams, ap­sau­gos dar­buo­to­jų pa­žy­mė­ji­mų, ki­tų do­ku­men­tų, su­si­ju­sių su gink­lais, pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nė­mis, as­mens ir tur­to sau­ga, pa­teik­ti elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Šiam tiks­lui įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Vie­šo­sios po­li­ci­jos pa­slau­gos „Pra­ne­ši­mų po­li­ci­jai tei­ki­mas" per­kė­li­mas į elek­tro­ni­nę erd­vę".

Pro­jek­to va­do­vas T. Stan­ke­vi­čius pa­sa­ko­ja apie įgy­ven­din­to pro­jek­to pri­va­lu­mus: „Pra­šy­mus dėl lei­di­mų gink­lams, pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nėms ir as­mens ir tur­to sau­gos veik­lai iš­da­vi­mo ir ki­tas rei­ka­lin­gas do­ku­men­tų for­mas fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys ga­lės pa­teik­ti tie­siog iš na­mų, dar­bo ar vie­šų­jų in­ter­ne­to prie­igos taš­kų. Po­li­ci­jos įstai­ga, iš­nag­ri­nė­ju­si pra­šy­mą ir pri­ėmu­si spren­di­mą, as­me­niui at­sa­ky­mą dėl lei­di­mo taip pat pa­teiks per Po­li­ci­jos elek­tro­ni­nių pa­slau­gų sis­te­mą. Be to, sis­te­ma au­to­ma­ti­niu bū­du teiks as­me­nims in­for­ma­ci­ją apie pa­slau­gos vyk­dy­mą, pro­ce­sus, rei­ka­la­vi­mus, ter­mi­nus, pri­im­tus spren­di­mus. Ma­no­me, kad po­li­ci­jos dar­bas, įdie­gus šią sis­te­mą, taps efek­ty­ves­nis, o dėl pa­slau­gų vie­šu­mo ir skaid­res­nis."

Gy­ven­to­jai sve­tai­nė­je www.epo­li­ci­ja.lt tu­rės ga­li­my­bę per­žiū­rė­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo ad­mi­nis­tra­ci­nius tei­sės pa­žei­di­mus, ku­riuos re­gis­truo­ja po­li­ci­ja, taip pat in­for­ma­ci­ją apie po­li­ci­jos as­me­niui iš­duo­tus lei­di­mus lai­ky­ti (ne­šio­tis) gink­lus, li­cen­ci­jas vers­tis veik­la, su­si­ju­sia su gink­lais, ci­vi­li­nė­mis pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nė­mis ar as­mens ir tur­to sau­ga, lei­di­mus lai­ky­ti ci­vi­li­nes pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes bei ap­sau­gos dar­buo­to­jų pa­žy­mė­ji­mus, pa­teik­ti su šia veik­la su­si­ju­sius pra­šy­mus. As­me­nys dėl lei­di­mų gink­lams, li­cen­ci­jų ir ki­tų do­ku­men­tų iš­da­vi­mo į po­li­ci­jos įstai­gą tu­rės at­vyk­ti tik vie­ną kar­tą - at­siim­ti do­ku­men­to.

„Su­kur­ta sis­te­ma su­da­rys są­ly­gas at­si­sa­ky­ti po­pie­ri­nių lei­di­mų įsi­gy­ti gink­lus iš­da­vi­mo. Dėl to įmo­nėms ir gy­ven­to­jams, ku­rie tu­ri ga­lio­jan­čius lei­di­mus lai­ky­ti gink­lus ir pa­gei­dau­jan­tiems įsi­gy­ti šau­na­mų­jų gink­lų, iš vi­so ne­rei­kės vyk­ti į po­li­ci­jos įstai­gą. Tei­sę įsi­gy­ti gink­lus su­teiks lei­di­mas lai­ky­ti gink­lus. Lei­di­me lai­ky­ti gink­lus bus nu­ro­do­ma, ko­kių rū­šių gink­lus lei­džia­ma įsi­gy­ti fi­zi­niam ar ju­ri­di­niam as­me­niui. As­muo, pa­gei­dau­jan­tis įsi­gy­ti gink­lą, pri­va­lės šį lei­di­mą pa­teik­ti gink­lų par­duo­tu­vei, ku­ri prieš par­duo­da­ma gink­lą, pri­va­lės iš po­li­ci­jos elek­tro­ni­nių pa­slau­gų sis­te­mos gau­ti pa­tvir­ti­ni­mą, kad as­muo tu­ri tei­sę įsi­gy­ti pa­gei­dau­ja­mą gink­lą. Par­da­vęs gink­lą, gink­lais pre­kiau­jan­tis su­bjek­tas per Po­li­ci­jos elek­tro­ni­nių pa­slau­gų sis­te­mą po­li­ci­jai pa­teiks par­duo­to gink­lo duo­me­nis, to­dėl gy­ven­to­jui ne­rei­kės vyk­ti į po­li­ci­jos įstai­gą re­gis­truo­ti gink­lo. Po­li­ci­ja gink­lus re­gis­truos pa­gal gink­lų par­duo­tu­vių pa­teik­tus duo­me­nis", - sa­ko pro­jek­to va­do­vo pa­va­duo­to­jas A. Čiu­pa­la.

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by medziotojas » 2013-Jun-06 15:36

Dėl leidimų ginklams bus galima kreiptis internetu


2013 m. birželio 6 d.


Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas vyk­do pro­jek­tą, ku­ris su­teiks ga­li­my­bę elekt­ro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis pa­teik­ti pra­šy­mus dėl lei­di­mų gink­lams, pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nėms, as­mens ir tur­to sau­gos veik­lai.

Pla­nuo­ja­ma, kad nau­ja elekt­ro­ni­ne pa­slau­ga bus ga­li­ma nau­do­tis nuo 2013 m. ru­dens.

Šiuo me­tu sėk­min­gai baig­tas pro­gra­mi­nės įran­gos su­kū­ri­mo pa­slau­gų ana­li­zės ir struk­tū­ros pa­ren­gi­mo eta­pas. In­ten­sy­viai vyk­do­mi in­for­ma­ci­nės sis­te­mos pro­jek­ta­vi­mo ir kū­ri­mo (pro­gra­ma­vi­mo) dar­bai.

Pa­bai­gus in­for­ma­ci­nės sis­te­mos pro­gra­ma­vi­mo ir kū­ri­mo dar­bus, bus at­lie­ka­mas sis­te­mos tes­ta­vi­mas, pro­gra­mi­nės įran­gos įdie­gi­mas tes­ti­nė­je ap­lin­ko­je ir ban­do­mo­ji eksp­lo­ta­ci­ja. In­for­ma­ci­nės sis­te­mos nau­do­to­jams bus su­reng­ti mo­ky­mai.

Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, elekt­ro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis iden­ti­fi­kuo­tiems fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims bus su­teik­ta ga­li­my­bė elekt­ro­ni­niu bū­du per­žiū­rė­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo ad­mi­nist­ra­ci­nius tei­sės pa­žei­di­mus, ku­riuos re­gist­ruo­ja po­li­ci­ja, taip pat pa­teik­ti pra­šy­mus dėl lei­di­mų įsi­gy­ti, lai­ky­ti ar ne­šio­tis gink­lus, li­cen­ci­jų vers­tis veik­la, su­si­ju­sia su gink­lais, ci­vi­li­nė­mis pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nė­mis ar as­mens ir tur­to sau­ga, lei­di­mų lai­ky­ti ci­vi­li­nes pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes.

Nu­ma­to­ma, kad as­me­nys dėl lei­di­mų gink­lams, li­cen­ci­jų ir ki­tų do­ku­men­tų iš­da­vi­mo į po­li­ci­jos įstai­gą tu­rės at­vyk­ti tik vie­ną kar­tą – at­siim­ti do­ku­men­to.

To­kios sis­te­mos su­kū­ri­mas leis at­si­sa­ky­ti po­pie­ri­nių lei­di­mų įsi­gy­ti gink­lus iš­da­vi­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos nuo­la­ti­niams gy­ven­to­jams ir Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įre­gist­ruo­tiems ju­ri­di­niams as­me­nims.

Dėl to pa­gei­dau­jan­tie­ms įsi­gy­ti šau­na­mų­jų gink­lų iš vi­so ne­rei­kės vyk­ti į po­li­ci­jos įstai­gą dėl lei­di­mo įsi­gy­ti gink­lus iš­da­vi­mo. Tei­sę įsi­gy­ti gink­lus su­teiks lei­di­mas lai­ky­ti gink­lus, ku­ris šiuo me­tu iš­duo­da­mas pen­ke­riems me­tams ir su­tei­kia tei­sę tik juos lai­ky­ti.

Nu­ma­to­ma, kad, įdie­gus nau­ją elekt­ro­ni­nę pa­slau­gą ir pa­kei­tus su­si­ju­sius tei­sės ak­tus, lei­di­me lai­ky­ti gink­lus bus nu­ro­dy­ta, ko­kių rū­šių gink­lus lei­džia­ma įsi­gy­ti as­me­niui, neį­ra­šant iš­sa­mių gink­lo duo­me­nų. Tai da­rys po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, at­li­kę rei­kia­mus as­mens pa­tik­ri­ni­mus.

As­muo, pa­gei­dau­jan­tis įsi­gy­ti gink­lą, pri­va­lės pa­teik­ti gink­lais pre­kiau­jan­tiems su­bjek­tams lei­di­mą lai­ky­ti gink­lus. Tuo tar­pu gink­lais pre­kiau­jan­tis su­bjek­tas, prieš par­duo­da­mas gink­lą, pri­va­lės iš po­li­ci­jos elekt­ro­ni­nių pa­slau­gų sis­te­mos gau­ti pa­tvir­ti­ni­mą, kad as­muo tu­ri tei­sę įsi­gy­ti pa­gei­dau­ja­mą gink­lą.

Po­li­ci­jos įstai­gos gink­lus re­gist­ruos Gink­lų re­gist­re pa­gal su­bjek­tų, pre­kiau­jan­čių gink­lais, elekt­ro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją.

As­me­niui, pa­gei­dau­jan­čiam už­re­gist­ruo­ti gink­lą, ne­rei­kės vyk­ti į po­li­ci­jos įstai­gą dėl gink­lo re­gist­ra­vi­mo. Gink­lais pre­kiau­jan­tiems su­bjek­tams taip pat bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė in­for­ma­ci­ją apie įvež­tus, iš­vež­tus gink­lus pa­teik­ti elekt­ro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by medzioklis » 2013-Jun-03 12:25

Ne nebaigiau. Imoneje yra dujinis pistoletas.Iki2014 metu reikia juo atsikratyti nes niekas nenori imti atsakomybes ant saves si ginkla uzregistravus

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by medziotojas » 2013-Jun-01 14:36

medzioklis wrote:Kokia tvarka norint atsikratyti ginklo.
A ka :shock: Virgi, baigei medžioklio karjierą ? Ar tik nori ginklą utilizuoti ?

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by medzioklis » 2013-Jun-01 12:54

Kokia tvarka norint atsikratyti ginklo.

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by medziotojas » 2013-Feb-08 10:18

Ginklų savininkams reikėtų paskubėti

2013 m. vasario 8 d.


2011 me­tų ko­vo 1 die­ną įsi­ga­lio­jus nau­jos re­dak­ci­jos Gink­lų ir šaud­me­nų kont­ro­lės įsta­ty­mui, su­griež­tin­ta gink­lų įsi­gi­ji­mo tvar­ka.

Pa­gal šio įsta­ty­mo nuo­sta­tas, as­me­nys, tu­rin­tys du­ji­nių pis­to­le­tų (re­vol­ve­rių), se­no­vi­nių gink­lų bei jų ko­pi­jų, taip pat ne­di­de­lės ga­lios (2,5 J–7,5 J) šau­na­mų­jų gink­lų, pri­va­lo iki 2014 me­tų sau­sio 1 die­nos juos už­re­gist­ruo­ti te­ri­to­ri­nė­se po­li­ci­jos įstai­go­se. Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Li­cen­ci­ja­vi­mo po­sky­ris ra­gi­na gy­ven­to­jus ne­lauk­ti pa­sku­ti­nės ter­mi­no die­nos ir to­kių gink­lų ka­te­go­ri­jai gau­ti lei­di­mus lai­ky­ti (ne­šio­tis).

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Li­cen­ci­ja­vi­mo po­sky­rio dar­buo­to­jai, ku­rių dar­bo vie­ta yra Šiau­liuo­se, Pu­rie­nų gatvė 48, ap­tar­nau­ja Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no, Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo, Rad­vi­liš­kio, Ra­sei­nių ra­jo­nų gy­ven­to­jus.

As­muo, tu­rin­tis vie­ną ar ke­lis iš mi­nė­tų gink­lų ir pa­gei­dau­jan­tis gau­ti lei­di­mą lai­ky­ti (ne­šio­tis) gink­lą, pri­va­lo pa­teik­ti pra­šy­mą, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos pa­žy­mą, kad neį­ra­šy­tas į svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos įskai­tą dėl al­ko­ho­liz­mo, nar­ko­ma­ni­jos, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos pa­žy­mą, kad nė­ra svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos prie­žiū­ro­je dėl psi­chi­kos li­gos ar su­tri­ki­mo, as­mens do­ku­men­tą (jei­gu pa­reiš­kė­jas fi­zi­nis as­muo) ir gink­lą (-us).

As­me­nims, ku­rie po 2013 metų gruo­džio 31 dienos ne­tu­rė­da­mi te­ri­to­ri­nės po­li­ci­jos įstai­gos lei­di­mo lai­kys du­ji­nį pis­to­le­tą (re­vol­ve­rį), se­no­vi­nį gink­lą (jo ko­pi­ją), ne­di­de­lės ga­lios (2,5 J–7,5 J) šau­na­mą­jį gink­lą, bus tai­ko­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by forester99 » 2013-Jan-17 18:14

Sveiki.Mane domina šis klausimas,tiksliau optinių taikiklių,lazerių bei pneumatinių ginklų šovinių prekyba arba pardavimas ant Lietuvos.Čia musiau kaip visada perlenkta lazda arba kažko aš nesupratau :o :shock: .Ar mano paminėtiems daigtams reikalingas koks specialus leidimas prekiauti?O jei aš parduodu tik savo nenaudojamus daigtus?Juk šiem daigtams spec.leidimo įsigyti nereikalaujama? %)
Patikrinus Aleksoto turgavietę, nustatyti du pažeidimai: prekyba pneumatiniais ginklais (rasti 4 ginklai) ir ginklų priedėliais (rasta 14 optinių taikiklių, du kastetai, dvi metalinės teleskopinės lazdos, lazeris, 21 dėžutė pneumatinio ginklo šovinių).

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by jes » 2013-Jan-14 19:09

Už ginklo laikymo taisyklių pažeidimus gresia atsakomybė

DELFI.lt
2013 m. sausio 14 d.Šiais metais Kauno apskrityje užregistruoti 2 ginklo laikymo taisyklių pažeidimai: vienu atveju asmuo kitam iš matymo pažįstamam asmeniui davė savo ginklą, o pastarasis su ginklu pasišalino, kitu atveju iš automobilio bagažinės, sugadinus jos spynelę, buvo pavogtas ginklas, optinis taikiklis ir kiti daiktai.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 196 str. numatyta, kad „ginklo, šaudmenų, kuriems įsigyti ir laikyti ar nešioti nereikalingas leidimas, saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo taisyklių pažeidimas – užtraukia įspėjimą arba baudą iki vieno šimto litų, arba baudą nuo 50 iki 100 litų su ginklo bei šaudmenų konfiskavimu“.

ATPK 194 str. Ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų asmuo (priklauso nuo girtumo laipsnio) – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų arba ginklo, šaudmenų konfiskavimą.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 255 str. numatyta, kad „tas, kas pažeidė teisėtai turimo šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisykles ir dėl to sudarė sąlygas kitam asmeniui neteisėtai jais pasinaudoti, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu“.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Licencijavimo skyrius informuoja, kad 9 844 Kauno apskrities gyventojai savigynai, sportui ir medžioklei turi 19 300 ginklų, iš jų medžioklei – 10 236 ginklus, savigynai – 8 910 ginklų, sportui – 71 ginklą, savigynai ir sportui – 56, kitokius – 27.

Per 2012 m. buvo patikrinti 2 996 asmenys, turintys šaunamuosius ginklus. 48 asmenims už ginklų laikymo ir registravimo taisyklių pažeidimus surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai. 548 asmenims pratęsti leidimai laikyti (nešiotis) ginklus, patvirtinti 409 sprendimai leisti asmenims įsigyti šaunamuosius ginklus. 40 asmenų neišduoti leidimai įsigyti ginklus medžioklei ar savigynai, 18 asmenų neišduoti neterminuoti leidimai įsigyti, laikyti (nešiotis) ginklus, 157 asmenims panaikinti leidimai laikyti (nešiotis) šaunamuosius ginklus. 2012 m. išduoti 1 155 leidimai įsigyti šaunamuosius ginklus ir 771 neterminuotas leidimas įsigyti, laikyti (nešiotis) ginklus. Praėjusiais metais taip pat išduoti 1 347 apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir 444 leidimai nešiotis ginklus.

Patikrinus Aleksoto turgavietę, nustatyti du pažeidimai: prekyba pneumatiniais ginklais (rasti 4 ginklai) ir ginklų priedėliais (rasta 14 optinių taikiklių, du kastetai, dvi metalinės teleskopinės lazdos, lazeris, 21 dėžutė pneumatinio ginklo šovinių).

Primename, kad asmenys, turintys ar norintys įsigyti dujinius pistoletus (revolverius), senovinius ginklus bei jų kopijas, nedidelės galios (2,5J-7,5J) šaunamuosius ginklus (šratinius), privalo turėti neterminuotą leidimą įsigyti, laikyti (nešiotis) ginklus.

Nuo 2014-01-01 asmenys, turintys nurodytus ginklus ir neturintys neterminuoto leidimo įsigyti, laikyti (nešiotis) ginklus, bus traukiami baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 253 str. dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą įsigyti ginklą, policijos įstaigai turi pateikti:
1. Nustatytos formos prašymą leisti įsigyti ginklą. Antroje prašymo pusėje nurodomi kartu gyvenantys asmenys, vyresni kaip 14 metų (pildoma spausdintinėmis raidėmis).
2. Nustatytos formos paklausimą.
3. Medicininio patikrinimo išvadą (Forma049/a), kad nesergama liga (-omis), neturima fizinio (-ių) trūkumo (-ų), įrašyto (-ų) Sveikatos apsaugos ministerijos ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių negalima įsigyti ir turėti ginklo, kad neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo. Medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a) turi būti patvirtinta gydytojų konsultacinės komisijos antspaudu ir šios komisijos pirmininko spaudu bei parašu. Specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą.
4. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
5. Medžiotojo bilietą (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus medžioklei).
6. Dokumentus, patvirtinančius priklausymą šaudymo sporto organizacijai (įsigyjant ginklus sportui).
7. Dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo vykdo profesinę veiklą, kuriai reikalingas šautuvas ar pistoletas injekcijoms (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus profesinei veiklai).

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by Briedis » 2012-Sep-03 09:19

Blicas wrote:Dvi savaites, kasdien bandau prisiskambinti į licencijavimo poskyrį Telšiuose. Duotas vienintels tel. nr. ir niekas nekelia, o neprisiskambinus važiuoti 250 km nesinori :x
O tu paskambink i VPK ir pasiskusk, kad dasibelst negali

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by Blicas » 2012-Sep-02 22:55

Dvi savaites, kasdien bandau prisiskambinti į licencijavimo poskyrį Telšiuose. Duotas vienintels tel. nr. ir niekas nekelia, o neprisiskambinus važiuoti 250 km nesinori :x

Re: Licencijavimo skyriaus prie VPK informacija.

by Strelcius » 2012-Sep-02 22:40

jei ten dirbtu SPECIALISTAI, galeciau ir is Kauno i Wilnio atvaziuot, bet su salyga kad ten sedi zmogenai, kuriu tikslas daugiau i foteli pribezdet, tai ir 10km didelis atstumas

Top